Publications

2023

Reasoning with Language Model is Planning with World Model
Shibo Hao*, Yi Gu*, Haodi Ma, Joshua Jiahua Hong, Zhen Wang, Daisy Zhe Wang, Zhiting Hu
Preprint [Paper] [Code]

Language Models Meet World Models: Embodied Experiences Enhance Language Models
Jiannan Xiang*, Tianhua Tao*, Yi Gu, Tianmin Shu, Zirui Wang, Zichao Yang, Zhiting Hu
Preprint [Paper] [Code]

JECC: Commonsense Reasoning Tasks Derived from Interactive Fictions
Mo Yu*, Yi Gu*, Xiaoxiao Guo, Yufei Feng, Xiaodan Zhu, Michael Greenspan, Murray Campbell, Chuang Gan
Findings of ACL 2023 [Paper] [Code]

2022

Revisiting the Roles of “Text” in Text Games
Yi Gu*, Shunyu Yao*, Chuang Gan, Joshua B. Tenenbaum, Mo Yu
Findings of EMNLP 2022 [Paper] [Code]

Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration
Chuang Gan*, Yi Gu*, Siyuan Zhou, Jeremy Schwartz, Seth Alter, James Traer, Dan Gutfreund, Joshua B. Tenenbaum, Josh McDermott*, Antonio Torralba*
CVPR 2022 [Paper] [Code]